Đăng nhập / Đăng ký
 • English
 • German
 • Tiếng Việt
Tagline

Hướng dẫn mua hàng

1. QUY ĐỊNH CHUNG.

Các điều khoản và điều kiện bán hàng chung này (cùng với chi tiết, báo giá và / hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung do EUCARTECH cung cấp) sẽ chi phối mọi hoạt động bán hàng hoặc cấp phép của EUCARTECH đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở phụ tùng thay thế, chương trình cơ sở sản phẩm và phần mềm, dịch vụ, cấu trúc và phụ kiện – sau đây được gọi chung là “Sản phẩm”) được cấp cho người mua theo thỏa thuận này cho dù việc bán hoặc giấy phép đó được thực hiện bằng các giao dịch giấy hoặc bằng các hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác (“EDI”) hoặc điện tử khác thương mại và đại diện. đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa Người mua và EUCARTECH liên quan đến việc bán và cấp phép đó. Việc người mua chấp nhận thanh toán cho bất kỳ Sản phẩm nào đã đặt hàng hoặc đã mua sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện. các điều kiện tài khoản chung này. Không có sự bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện chung này sẽ ràng buộc đối với EUCARTECH trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản. Các thỏa thuận khác được ký bởi đại diện được ủy quyền tại trụ sở EUCARTECH của chúng tôi. EUCARTECH có thể phản đối hoặc từ chối các điều khoản và điều kiện khác khi Người mua đề xuất hoặc thể hiện, được tham chiếu trong đơn đặt hàng của Người mua hoặc các yêu cầu bổ sung và các điều khoản khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện được đặt ra hoặc tham chiếu trong hợp đồng này. EUCARTECH có thể phản đối hoặc từ chối các điều khoản và điều kiện khác khi Người mua đề xuất hoặc thể hiện, được tham chiếu trong đơn đặt hàng của Người mua hoặc các yêu cầu bổ sung và các điều khoản khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện được đặt ra hoặc tham chiếu trong hợp đồng này. EUCARTECH có thể phản đối hoặc từ chối các điều khoản và điều kiện khác khi Người mua đề xuất hoặc thể hiện, được tham chiếu trong đơn đặt hàng của Người mua hoặc các yêu cầu bổ sung và các điều khoản khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện. các điều khoản và điều kiện được đặt ra hoặc tham chiếu trong hợp đồng này.

2. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

15 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn với Tín dụng bán hàng liên tục được phê duyệt theo quyết định của EUCARTECH. EUCARTECH có thể xuất hóa đơn từng phần và yêu cầu thanh toán theo lịch trình. EUCARTECH có quyền phát hành hóa đơn điện tử và nhận thanh toán bằng chuyển tiền điện tử. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, khi được ủy quyền xuất trình, tùy thuộc vào hiệu lực và việc sử dụng thẻ tín dụng tại thời điểm thỏa thuận và ngay trước khi giao hàng. EUCARTECH có quyền đình chỉ hợp đồng thực hiện hoặc trong mọi trường hợp việc thanh toán không được thực hiện đúng hạn. Không có khoản thanh toán nào được phép xóa. Tiền lãi sẽ được cộng vào hóa đơn thanh toán quá hạn với tỷ lệ 1,5% / tháng (phù hợp với hạn mức theo quy định của pháp luật).

3. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG.

Điều kiện giao hàng là khi EUCARTECH đã xác định được thông tin khách hàng đã thực hiện đầy đủ các bước một cách chính xác và phù hợp với điều kiện thanh toán hoặc hợp đồng quy định trong xác nhận đơn hàng của EUCARTECH. Trong trường hợp này, quyền sở hữu, chứ không phải quyền sở hữu, được chuyển cho người mua ngay sau khi hàng hóa được giao cho người mua hoặc khi người vận chuyển lần đầu tiên nhận hàng thay cho người mua, tùy theo điều kiện nào xảy ra sớm hơn. trước. Ngày giao hàng có sẵn đã xác nhận là gần đúng và dựa trên thông tin cần thiết để người mua nhận hàng nhanh chóng. EUCARTECH có thể không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong quá trình giao hàng cũng như do thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh và một số yếu tố khách quan có thể làm chậm thời gian giao hàng của sản phẩm.

Panel only seen by widget owner
Eucartech
Nhấn vào để trả lời
Eucartech
Hi there 👋

Tôi có thể giúp gì cho bạn?
01:08
Bắt đầu chát
Zalo
X

  X
  Cảm ơn bạn đã gửi thông tin.
  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
  X
  Cảm ơn bạn đã gửi thông tin.
  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
  X
  X